Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů.

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

JUDr. Ilona Šplíchalová, IČ 098 37 671, Pustina 13, 566 01 Pustina, zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Vysoké Mýto (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), následující osobní údaje:

- jméno, příjmení 

- e-mailovou adresu

- telefonní číslo

- adresu


Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Pustina 13, 566 01 Pustina

email: splichalova.ilona@seznam.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.


Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.


Účelem zpracování osobních údajů je
- odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi Vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, včetně získání informace o spokojenosti s nákupem.
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
- registrace na webové stránce www.ilonasplichalova.cz.


Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu max. 15 let od ukončení smluvního vztahu).


Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


Příjemci osobních údajů jsou

- osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- osoby zajišťující služby provozování e-shopu (Webnode) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a osoby zajišťující zjištění Vaší spokojenosti s nákupem na e-shopu (Heureka dotazník spokojenosti),

- osoby zajišťující analýzu provozu webových stránek.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům.,
- právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování.
- právo na výmaz osobních údajů.
- právo vznést námitku proti zpracování a
- právo na přenositelnost údajů,
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
- právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


Dále máte právo zasílaná obchodní sdělení a newslettery, stejně jako dotazníky spokojenosti kdykoliv odhlásit, a to jakýmkoliv způsobem, například skrze odkaz v obchodním sdělení nebo zasláním e-mailu Správci.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.


Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, zálohy, používání antivirového programu a pravidelné údržby PC.


Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze příjemci osobních údajů (viz čl. V. těchto podmínek) a osoba Správce.


VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 03.04.2021.